Klubbens vedtægter

Klubbens vedtægter

NORDLANDETS RIDEKLUB


§1) Klubbens navn er NORDLANDETS RIDEKLUB.

Forkortelsen er NLR

Klubbens hjemsted er Bornholms Regionskommune.

Klubben er stiftet den 12. august 1983


§2) Klubbens formål er at fremme og varetage interesser for ridning og øvrige forhold vedrørende hestens brug, pleje og avl, samt at oplære børn og unge heri. Endvidere at mødes under kammeratlige former omkring disse interesser.


§3) Rideklubben er medlem af Dansk Ride Forbund under Danmarks Idræts Forbund og hvert medlem er forpligtet til at rette sig efter de nævnte forbunds love, reglementer og bestemmelser.


§4) I klubben kan optages aktive senior- og juniormedlemmer. Unge mennesker kan kun optages som junior medlemmer til og med de flyder 18 år. Juniormedlemmer har stemmeret fra det fyldte 14. år, men er ikke valgbare til bestyrelsen før det fyldte 18. år. For juniormedlemmer under 14 år har forældre/værge stemmeret på barnets vegne.

Medlemskabet er gældende fra den dag skriftlig bekræftelse foreligger, men deltagelse i arrangementer kan først finde sted, når kontingentet er betalt.

Kontingent opkræves helårligt pr. 1/10.


§4A) Æresmedlemmer kan på bestyrelsens forslag udnævnes på en generalforsamling. Den siddende/afgående bestyrelse kan ikke udnævne sig selv.

Æresmedlemmer betaler ikke kontingent, har stemmeret på generalforsamlingen og er valgbare til bestyrelsen.


§5) Medlemskontingent for næstfølgende år fastsættes af bestyrelsen for et år ad

gangen, og forelægges den ordinære generalforsamling til endelig godkendelse.

Er kontingentet ikke betalt 3 måneder efter forfaldstid, slettes vedkommende medlem, der da kun kan optages mod betaling af restance.


§6) Klubbens anliggender varetages af en bestyrelse på mindst 7 personer, som alle er fyldt 18 år.

På generalforsamling vælges et forretningsudvalg direkte, bestående af formand, kasserer og sekretær.

Den resterende bestyrelse konstituerer sig. Blandt sin midte vælger bestyrelsen en repræsentant til Distrikt 6, samt en næstformand.

Generalforsamlingen vælger hvert år medlemmer til 6 udvalg, der består af formand samt mindst 2 medlemmer. : Spring og terræn, Kantine, Hal, Pony, Dressur, Stævne.

Bestyrelsen vælges for 2 år ad gangen og udvalgsmedlemmer for 1 år – genvalg kan finde sted.

Valg af bestyrelse:

Ulige år: Valg af kasserer, sekretær og mindst 2 bestyrelsesmedlemmer

Lige år: Valg af formand samt mindst 2 bestyrelsesmedlemmer


§7) Der afholdes mindst 4 bestyrelsesmøder årligt eller på forlangende af et flertal af bestyrelsesmedlemmer. Alle bestyrelsesbeslutninger tages ved simpelt stemmeflertal. Står stemmerne lige, er formandens afgørende og ved dennes fravær næstformandens. For at en gyldig beslutning kan tages skal mindst 2/3 af bestyrelses medlemmer være til stede og deltage i afstemningen. Næstformanden træder under formandens forfald i dennes sted. Sekretæren fører protokol over forhandlingerne på bestyrelsesmøderne.


§8) Bestyrelsen disponerer over klubbens midler og varetager dens tarv på bedste måde. Formanden og kassereren er bemyndigede til i fællesskab at underskrive de dokumenter om salg og anden afhændelse, samt pantsætning som er en følge af de generalforsamlings beslutninger, som er truffet herom i medfør af vedtægternes § 9.

Der må under ingen omstændigheder meddeles eneprokura. Prokura (tegningsret) meddeles formand og kasserer i forening.

Klubbens medlemmer og dens bestyrelse hæfter ikke for klubbens gæld eller andre forpligtelser.


§9) Generalforsamlingen er klubbens højeste myndighed. Den ordinære general-forsamling afholdes inden udgangen af første kvartal. Forslag, som ønskes behandlet på general-forsamlingen skal indsendes til bestyrelsen senest 14 dage før generalforsamlingen. Indkaldelse til generalforsamling med angivelse af tid og sted, sker med mindst 14 dages varsel i Distriktsbladet eller dagspressen.

Dagsordenen skal indeholde mindst følgende punkter:


1)Valg af dirigent

2)Bestyrelsen aflægger beretning

3)Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse

4)Fastsættelse af kontingent

5)Behandling af forslag

6)Valg til bestyrelsen

Lige år: kasserer og sekretær

Ulige år: formand

Mindst 2 bestyrelsesmedlemmer

7)Valg af medlemmer til udvalg

8)Valg af 1 suppleant til bestyrelsen

9)Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant

10) Valg af fanebærer og fanebærersuppleant

11) Eventuelt


Generalforsamlingen træffer bestemmelse om køb, salg, anden afhændelse og pantsætning af klubbens faste ejendomme. På generalforsamlingen vælges personer ved almindeligt flertal. (Jfr. dog §§ 10 og 14) Afstemning foregår ved håndsoprækning, med mindre bestyrelsen eller mindst 2 medlemmer kræver skriftlig afstemning. Står stemmerne lige, er forslaget forkastet.


§10) Til forandring af klubbens vedtægter kræves en majoritet på 2/3 af de angivne stemmer.

Enhver ændring af vedtægterne skal indberettes til Dansk Ride Forbund til godkendelse.


§11) Klubåret og regnskabsåret går fra 1. januar til 31. december. Regnskabet fore-

lægges den ordinære generalforsamling til godkendelse, efter revisorernes påtegning.


§12A) Bestyrelsen kan meddele karantæne af et nærmere fastsat omfang, dog max. 2 måneder, til et medlem, der gør sig skyld i usportslig optræden, eller på anden måde opfører sig til skade for klubben. For at denne beslutning skal være gyldig kræves at mere end halvdelen af samtlige bestyrelsesmedlemmer stemmer for karantænen.

Medlemmet skal have adgang til at udtale sig over for bestyrelsen inden afstemning finder sted.

Denne afgørelse kan indbringes for Dansk Ride Forbunds Disciplinærudvalg inden 8 dage.


§12B) I særlige tilfælde kan bestyrelsen indstille til generalforsamlingen, at et medlem udelukkes fra klubben i et nærmere angivet tidsrum over 2 måneder. På generalforsamlingen afgøres sagen ved skriftlig afstemning, og for vedtagelsen kræves et flertal på 2/3 af de afgivne stemmer. (Blanke stemmer tæller som afgivne).

Medlemmet har krav på at være til stede og forsvare sig. Generalforsamlingens bestemmelse om udelukkelse kan af medlemmet indbringes for Dansk Ride Forbunds discliplinærudvalg inden 4 uger.


§12C) I det af § 12B omhandlende tilfælde kan generalforsamlingen ligeledes ved skriftlig afstemning og med et flertal på 2/3 af de afgivne stemmer, afgøre, at sagen via hovedbestyrelsen indbringes for Dansk Ride Forbunds disciplinærudvalg til afgørelse af, om der tillige skal ske udelukkelse fra andre rideklubber elle evt. indstilles til Danmarks Idræts Forbund, at vedkommende udelukkes fra andre specialforbund under Danmarks Idræts Forbund (Eksklusion).


§13) Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes, når bestyrelsen anser det for nødvendigt, eller mindst 10 stemmeberettigede skriftligt indgiver begæring derom med meddelelsen af dagsorden. I sidste tilfælde skal generalforsamlingen indkaldes inden 8 dage efter begæringens modtagelse til afholdelse inden for 3 uger med mindst 8 dages varsel.


§14) Klubbens opløsning kan kun finde sted, når beslutning herom vedtages på 2 på hinanden følgende generalforsamlinger med mindst 14 dages mellemrum. Ved den første af disse generalforsamlinger skal mindst halvdelen af de stemme-berettigede medlemmer være til stede, og for at beslutningen om opløsning skal være gyldig, skal den vedtages med mindst 3/4 af de angivne stemmer. Ved 2. generalforsamling vedtages beslutningen med almindeligt stemmeflertal. Eventuelle aktiver skal tilfalde de ridesportslige aktiviteter i Distrikt 6 ved distriktets foranstaltning.Vedtaget på generalforsamling på Lynggård den 12.8.1983

med ændringer af §§ 6, 7 og 9 vedtaget på generalforsamling den 5.2.1985.

§ 9 ændret og vedtaget ved generalforsamling den 8.2.1990.

§ 1,4,6,9 og 10 ændret og vedtaget ved generalforsamling d. 21.02.2006.

§ 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 og 13 ændret og vedtaget på generalforsamlingen den 26. februar. 2010. 

§ 6 trykfejl ombytning af lige/ulige rettet ved generalforsamlingen den 14. marts 2012